Neste Sorsasalo

Ajoneuvon vuokrausehdot

Nämä ehdot korvaavat kaikki aiemmin voimassa olleet vuokrausehdot.
Seuraavia ehtoja sovelletaan Neste Sorsasalo (jäljempänä ”vuokraamo”) sekä vuokralleottajan (jäljempänä ”vuokraaja”) välillä.

1. Ajoneuvon käyttö

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan ajoneuvosta hyvin sekä noudattamaan ajaessa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta, minkä lisäksi vuokraaja sitoutuu käyttämään ajoneuvoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla ja paikassa. Vaaranvastuu ajoneuvosta siirtyy vuokraajalle vuokrauksen alkaessa ja päättyy ajoneuvon palauttamiseen vuokrausehtojen mukaisesti. Ajoneuvoa saa kuljettaa vain vuokrasopimuksessa mainittu henkilö. Kuljettajalla pitää olla voimassa oleva Suomen lain mukainen ajokortti.

Ajoneuvoa ei saa luovuttaa muille kuin vuokrasopimukseen erikseen merkitylle henkilölle/henkilöille. Ajoneuvon käyttäminen lain vastaiseen tarkoitukseen on kielletty. Ajoneuvolla ei saa ajaa jäällä, eikä sitä saa käyttää toisen auton hinaukseen tai työntämiseen, yleisten tiealueiden ulkopuoliseen ajoon, kilpa-ajoon, opetusajoon tai mihinkään muuhun normaalista ajoneuvon käytöstä poikkeavaan tarkoitukseen.

Jos ajoneuvoa pitää hinata, niin hinauksen saa suorittaa vain hinausliike. Tupakointi ajoneuvossa ja avonaisten ovien ja ikkunoiden läheisyydessä on kielletty. Avotulen tekeminen auton läheisyydessä on kielletty ja eläinten tuonti autoon on kielletty. Kieltojen
rikkominen johtaa siivouskulujen täysimääräiseen veloittamiseen vuokraajalta.

2. Ajoneuvon vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle

Ajoneuvon vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle on kielletty, elleivät osapuolet ole sopineet asiasta erikseen etukäteen kirjallisesti. Luvaton maastavienti johtaa viranomaisilmoitukseen ja ajoneuvon käyttöluvan välittömään päättämiseen.

3. Vakuutus ja vuokraajan vastuu

Vuokraaja on ajoneuvon haltija vuokra-aikana, ja vastaa siten ajoneuvosta ja siihen kuuluvista lisävarusteista, kunnes ajoneuvo on palautettu vuokranantajalle.

Ajoneuvossa on normaalilaajuinen liikenne- ja kaskovakuutus, joka kattaa syyttömälle osapuolelle aiheutetut vahingot vakuutusomavastuun ylittävältä osalta. Lisäksi ajoneuvossa on liikenne-, palo-, varkaus-, vaunuvahinko-, ilkivalta ja autopalveluvakuutus, jotka korvaavat normaalien vakuutusehtojen mukaiset vahingot valitun vakuutusomavastuun ylittävältä osalta.

Ajoneuvon vuokraajan omavastuuosuus ja siten korvausvastuun yläraja vakuutuksen piiriin kuuluvasta vahinkotapahtumasta on 2.000,00 euroa vahinkotapaukselta. Jos ajoneuvon vaurion korjauskulut ovat pienemmät kuin vuokraajan omavastuun määrä, vuokraaja maksaa ajoneuvon todelliset korjauskulut. Vuokraamolla on oikeus suorittaa omavastuuosuuden määrää vastaavan
katevarauksen vuokraajan tilille varausvaiheessa vuokra-ajan vakuudeksi, joka vapautetaan täysimääräisenä, kun ajoneuvo palautetaan sopimuksenmukaisessa ja vahingoittumattomassa kunnossa vuokra-ajan päätyttyä.

Vuokraaja on kuitenkin velvollinen korvaamaan täysimääräisenä sellaiset vauriot, jotka hän on aiheuttanut ajoneuvolle huolimattomuuttaan, tahallisesti, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, auton käytöstä rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, ettei vuokraaja ole noudattanut tämän sopimuksen ehtoja. Vuokraamo laskuttaa tällöin lisäksi vauriosta aiheutuvan seisonta-ajan, kuitenkin enintään 30 vuorokauden ajalta. Seisonta-ajan korvauksen suuruus määräytyy vuokrauksen maksimipäivähinnan mukaisesti. Myös liikennevahingon aiheuttama ajoneuvon seisonta-aika kuuluu vuokraajan korvausvelvollisuuden piiriin edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti, ellei kyse ole sellaisesta vahinkotapahtumasta, joka kuuluu vuokraamon vakuutuksen piiriin.

Vuokraaja on vastuussa vuokrausohjeiden vastaisen tai laiminlyöntiensä aiheuttamista seurauksista ja niiden aiheuttamista kustannuksista myös sovitun vuokra-ajan jälkeen. Tällaisia vuokraajan vastuulle kuuluvia kustannuksia ovat muun muassa ajoneuvon virheellisestä pysäköinnistä aiheutuvat kustannukset sekä valojen tai muun virtaa kuluttavan varusteen jättäminen päälle ajoneuvossa. Vuokraamolla on oikeus periä asiakkaalta täydet kulut käsittelemistään laiminlyönneistä.

4. Ajoneuvovuokran suorittaminen

Jos ajoneuvon vuokraamisesta sovitaan yli 30 päivää ennen vuokra-ajan alkamista, vuokraajan tulee maksaa ajoneuvon vuokra kokonaisuudessaan etukäteen vuokraamon erikseen osoittamalle tilille.
Vuokraamo suorittaa tässä vaiheessa myös katevarauksen asiakkaan kortille vuokra-ajan vakuudelle, jonka määrä on vakuutusturvan omavastuuosuutta vastaava summa (2000,00 euroa), elleivät osapuolet erikseen sovi toisin. Jos ajoneuvon vuokraamisesta sovitaan alle 30 päivää ennen vuokraajan alkamista, vuokran määrä erääntyy välittömästi maksettavaksi.

Veloitus tapahtuu aina vähintään varattua aikaa vastaavalle summalle siitäkin huolimatta, että vuokraaja palauttaisi ajoneuvon vuokraamolle sovittua aikaisemmin, sillä vuokraamolla ei ole mahdollisuutta vuokrata ajoneuvoa muille asiakkaille hyvissä ajoin.

Mikäli ajoneuvon vuokraus peruutetaan vuokraajan toimesta tai tämän puolella olevasta seikasta tai olosuhteesta yli 21 vuorokautta ennen sovitun vuokra-ajan alkamista, vuokraajalle palautetaan tämän maksama ajoneuvon vuokra kokonaisuudessaan. Mikäli vuokraus peruutetaan vuokraajan toimesta alle 21 vuorokautta mutta yli 14 vuorokautta ennen sovitun vuokra-ajan alkamista, vuokraajalle palautetaan puolet (50 %) tämän maksamasta ajoneuvon vuokrasta. Vuokraajalla ei ole oikeutta saada maksettua vuokraa palautettua osaksikaan, mikäli vuokrauksen peruutus tehdään alle 14 vuorokautta ennen sovitun vuokra-ajan alkamista.

Mikäli ajoneuvon vuokraus peruutetaan vuokraamon toimesta tai tämän puolella olevasta seikasta tai olosuhteesta, vuokraajan maksama summa palautetaan aina kokonaisuudessaan.

5. Jälkilaskutus

Allekirjoittamalla vuokrasopimuksen vuokraaja hyväksyy myös mahdollisen jälkilaskutuksen, mikäli autoa ei palauteta sopimuksenmukaisessa kunnossa ja mikäli vuokra-aikana on tapahtunut sellainen vahinko, josta vuokraaja on näiden ehtojen mukaisesti henkilökohtaisessa vastuussa ja jonka perusteella vuokraamolle on syntynyt pätevä saatava vuokraajalta

6. Auton siivous

Asiakas on velvollinen siivoamaan tai korvaamaan tavanomaista suuremmat likaantumiset. Asiakas sitoutuu siistimään auton sisältä sekä poistamaan irtoroskat ja pyyhkimään tahrat, minkä lisäksi ajoneuvon wc-säiliö tulee tyhjentää ja huuhdella ja jätevesisäiliö tyhjentää.

Mikäli autoa ei ole palautettaessa asianmukaisesti siivottu, vuokraamolla on oikeus veloittaa vuokraajalta siivouskuluista 100,00 euroa.

Vuokraaja ei saa missään olosuhteissa suorittaa auton ulkopuolista pesua, vaan siivousvelvollisuus rajoittuu tässä kohdassa erikseen mainittuun.

7. Auton käyttö

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan auton normaaleista tarkastuksista, kuten moottoriöljyn ja jäähdytysnesteen riittävyydestä, tuulilasin pesunesteistä, renkaiden paineista yms.

Vuokraan ei sisälly polttoaineet. Autoon saa tankata vain dieselpolttoainetta. Vuokraaja on korvausvelvollinen väärän tankkauksen aiheuttamista kaikista kustannuksista ja auton seisontaajalta vuokrasta, kuitenkin enintään 30 pv ajalta.

Rengasrikon aiheuttamat kustannukset maksaa vuokraaja.

Ajoneuvo luovutetaan ja palautetaan täyteen tankattuna. Vuokraaja on velvollinen varmistumaan siitä, että ajoneuvo tankataan oikeanlaisella polttoaineella. Mikäli ajoneuvo palautetaan tankkaamattomana, vuokraamo veloittaa asiakkaalta 50,00 euroa sakkomaksuna sekä tankatun polttoaineen kustannukset. Ajoneuvo tulee palauttaa molemmat kaasupullot täynnä. Mikäli vuokraaja palauttaa ajoneuvon vajanaisilla kaasupulloilla, vuokraamolla on oikeus veloittaa kaasupullon vaihtokustannuksina 50,00 euroa vaihdetulta kaasupullolta.

8. Vuokraajan toimenpiteet virhe-, vahinko ja varkaustilanteissa

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle kaikista ajoneuvossa ilmenneistä virheistä ja vioista sekä ajoneuvoon kohdistuneesta vahingosta, vaurioista tai varkaudesta. Varkaudesta tai ajoneuvoon kohdistetusta ilkivallasta on lisäksi viipymättä ilmoitettava poliisiviranomaiselle, ja vuokraajan tulee toimittaa kopio tekemästään ilmoituksestaan vuokraamolle.

Liikenne- ja eläinvahinkotapauksissa vuokraajan tulee tehdä vahinkoilmoitus vuokraamolle täyttämällä ajoneuvossa olevan vahinkoilmoituslomakkeen. Vuokraaja on aina velvollinen kutsumaan poliisiviranomaisen paikalle liikennevahinkotapauksissa.

9. Ajoneuvon palauttaminen

Ajoneuvo on palautettava vuokra-ajan päättyessä sovittuna ajankohtana. Mikäli vuokraaja ei palauta ajoneuvoa sovittuun kellonaikaan, vuokraamolla on oikeus periä sakkomaksuna 50,00 euroa kultakin alkavalta viivästystunnilta.

Edellä mainitun korvausvelvollisuuden lisäksi, vuokraaja on aina velvollinen korvaamaan vuokraamolle aiheutuneet korvausvastuut ja/tai taloudelliset menetykset, jotka ovat olleet seurausta vuokraajan myöhästyneestä ajoneuvon palautuksesta. Korvaus suoritetaan täyden korvauksen periaatetta noudattaen.

Mikäli ajoneuvoa ei ole palautettu sovittuna ajankohtana vuokra-ajan päättyessä, eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole erikseen sovittu vuokraamon kanssa, vuokraamo tekee asiasta rikosilmoituksen poliisille.

10. Vuokraamon velvollisuudet

Vuokraamolla on velvollisuus luovuttaa ajoneuvo vuokraajalle käyttökuntoisena ja sovittuna aikana sovitussa paikassa. Vuokraamo antaa vuokraajalle riittävä opastuksen ajoneuvon ominaisuuksista ja käytöstä. Ellei vuokraamo luovuta ajoneuvoa sovitun mukaisesti, vuokraajalla on oikeus vaatia virhettä vastaavan vuokranalennuksen, tai vuokraamon suoritusvirheen ollessa olennainen, purkaa vuokrasopimuksen.

Mikäli ajoneuvo on edellisen vuokraajan vuokra-aikana vaurioitunut, vahingoittunut, varastettu tai on muuten kelvoton vuokraustoiminnassa käytettäväksi, vuokraamo ei kuitenkaan ole vahingonkorvausvelvollinen seuraavalle vuokraajalle vuokrauksen peruuntumisesta. Vuokraamon tulee ilmoittaa vuokrauksen peruuntumisesta ja sen syistä vuokraajalle välittömästi saatuaan tiedon
tästä. Mikäli ajoneuvoa ei pystytä luovuttamaan sovitusti, on vuokraamo velvollinen palauttamaan kaikki vuokraajan ennakkoon maksamat vuokra- ja vakuusmaksut.

Vuokraamo ei myöskään ole korvausvelvollinen vuokraajaan nähden vuokrauksen peruuntumisen aiheuttamista välillisistä vahingoista ja kustannuksista, kuten esimerkiksilaiva-, lautta-, leirintäalue-, hotelli-, konsertti-, yms. tapahtumavarauksista.

11. Vuokraamon vastuu

Vuokraamo ei ole velvollinen toimittamaan sijaisautoa, jos matka keskeytyy teknisen vian, kolarin, varkauden tai muun näihin rinnastettavan syyn takia. Matkan keskeytyminen korvataan ajoneuvon kaskovakuutuksen ehtojen mukaisesti.

Vuokraamo ei myöskään ole korvausvelvollinen välillisistä kustannuksista kuten esim. laiva-, lautta-, leirintäalue-, hotelli-, konsertti-, yms. tapahtumavarauksista tai muista vahingoista, jotka ovat syntyneet vuokraajalle vuokrauksen peruuntumisen johdosta.

Mikäli ajoneuvo menee rikki teknisen vian takia, on vuokraamo velvollinen palauttamaan vuokran niiltä kokonaisilta päiviltä, jolloin auto ei ole ollut sopimuksen mukaisesti vuokraajan käytössä. Vuokraamon vastuun kokonaismäärä rajoittuu kuitenkin aina enintään maksettuun vuokraan.

12. Sopimuksen purkaminen ja sen päättyminen

Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa osapuolten välinen vuokrasopimus, mikäli vuokraamo arvioi tai on käynyt ilmi, ettei vuokraaja pysty käyttämään vuokrattua ajoneuvoa asianmukaisesti ja/tai näiden ehtojen mukaisesti. Vuokraajan tulee näissä tapauksissa välittömästi palauttaa ajoneuvo takaisin vuokraamolle.

13. Erimielisyydet

Näistä ehdoista ja osapuolten välisestä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla.

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi neuvottelemalla, kumpikin osapuoli voi saattaa asian vuokraamon kotipaikan toimivaltaisen käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

14. Sopimuksen hyväksyminen

Vuokraaja vahvistaa lukeneensa ja ymmärtäneenä näiden ehtojen sisällön sekä siitä seuraavat oikeudet ja velvollisuudet. Nämä ehdot muodostavat elimellisen osan osapuolten välistä ajoneuvon vuokraa koskevaa sopimusta.